• Algemene Leden Vergadering DVOL

  Op vrijdag 18 september is iedereen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt gehouden in de kantine van DVOL en start om 19.30 uur. Onlangs hebben we alle leden hiervoor een uitnodiging gestuurd via de mail. Vanwege Corona kunnen we tot maximaal 70 mensen toelaten. Daarom is het van belang dat je je online aanmeld met de volgende link: https://forms.gle/tQNWZqFDaEv4x4bq8

  De leden maken onze vereniging. En de ALV is het officiële moment waarop leden kunnen instemmen met beleid, beslissingen en keuzes van de club. Nog niet aangemeld? Snel doen!

  De notulen van de vergadering vorig jaar vind je achter deze link.

 • De agenda voor de algemene ledenvergadering op 18 september

  1. Opening

  2. Vaststelling agenda

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

  4. Vaststelling van de notulen algemene ledenvergadering 19 december 2019 (zie bijlage)

  5. Verslag over het in seizoen 2019 – 2020 gevoerde beleid door de voorzitter en de commissievoorzitters

  6. Financieel jaarverslag seizoen 2019 – 2020

  7. Verslag kascontrolecommissie (Jos Disveld, Fred v.d. Berg en Charles Bouwmeister)

  8. Verkiezing kascontrolecommissie
  Jos en Fred zijn nog 1 jaar lid van de commissie. Voor Charles was dit het laatste jaar.

  9. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

  10. Vooruitblik lopend seizoen 2020 – 2021

  11. Voorstel vaststelling contributie 2020-2021
  Op grond van de vooruitblik op het lopende seizoen en toekomstige ontwikkelingen, stelt het bestuur voor de jaarcontributie inclusief €30,- voor spelende leden voor het seizoen 2020-2021 vast te stellen op de volgende bedragen:
  Senior Spelend € 300
  Senior 35+ Spelend € 150
  Jeugd onder O8 - O10 € 205
  Jeugd onder O11 - O12 € 215
  Jeugd onder O13 - O19 € 225
  Jeugd F-instroom alleen trainen € 110
  Niet spelend lid € 50

  12. Vaststelling begroting seizoen 2020 – 2021

  13. Benoeming bestuursfunctie
  Het bestuur draag mevrouw Monique Awater voor als nieuwe secretaris van s.v. DVOL en de heer Rick van der Kemp als nieuwe Penningmeester van s.v. DVOL. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris a.i.
  Franc Awater heeft de taken van Monique Awater overgenomen als voorzitter wedstrijdzaken. Sandy is voorzitter kantinecommissie a.i., Derry is voorzitter activiteitencommissie a.i. en Maura is voorzitter communicatie a.i.
  Er worden nog kandidaat-voorzitters gezocht voor de kantinecommissie,
  communicatiecommissie, Activiteitencommissie en TC Jeugdcommissie. Eventueel
  geïnteresseerden voor deze bestuursfuncties kunnen zich melden bij de secretaris.

  14. Vertrouwenspersoon
  Einde kalenderjaar moet er een nieuw vertrouwenspersoon zijn; daar moeten we nu naar op zoek.

  15. Rondvraag

  16. Sluiting
  Na afloop nodigt het bestuur u uit voor een gezellige verenigingsavond. Een borrel en een nootje mogen hierbij niet ontbreken. Daarom worden u namens het bestuur twee consumpties aangeboden. Uiteraard inachtneming van de coronamaatregelen.

rfwbs-sliderfwbs-slide